ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของนางสาวจุรีรัตน์ สีอ่อน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ระบบหมู่เลือด

ปฏิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มคำอธิบายภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวจุรีรัตน์  สีอ่อน
คบ.1 ชีววิทยา หมู่ 2
554152068
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ : ความสุขนั้นอยู่ระหว่างทาง หาใช่ที่จุดหมายปลายทาง

คุณกรุ๊ปเลือดอะไร